Husova 142/44 Liberec 5, 460 01 info@husovaliberec.cz
header-background

Školská rada

Složení Školské rady při ZŠ s RVJ Husova 142/44, Liberec – období 2021-2024

předseda: Ing. Ondřej Lutovský (z řad oprávněných osob)

členové: Marie Sokolová (z řad oprávněných osob)

Mgr. Iva Kutrová (z řad pedagogů)

Mgr. Jan Konfršt (z řad pedagogů)

Ing. Aleš Pavlů (jmenován zřizovatelem)

Jindřich Gubiš (jmenován zřizovatelem)


Zápis ze zasedání ŠR – 18. října 2021 – korespondenční

Přítomní: ing. Ondřej Lutovský, Marie Sokolová ing. Aleš Pavlů, Jindřich Gubiš, Mgr. Iva Kutrová, Mgr. Jan Konfršt,

Členům školské rady byla dne 12. 10. 2022 zaslána elektronicky výroční zpráva týkající se činnosti školy za období 2021/2022. 

Všichni členové schválili předložený dokument bez připomínek. Tímto byla výroční zpráva projednána a schválena dne 17. 10. 2022.

V Liberci dne 17. října 2022                                                 Zapsala: Mgr. Iva Kutrová


Zápis ze zasedání ŠR – 23. června 2022

Přítomní členové: ing. Ondřej Lutovský, Marie Sokolová, ing. Aleš Pavlů, Jindřich Gubiš, Mgr. Iva Kutrová, Mgr. Jan Konfršt

Hosté: ředitelka školy Mgr. Blanka Reindlová

Program:

  1. ŠVP platný od 1. 9. 2022
  2. Navýšení kapacity školy
  3. Různé
  1. ŠVP s platností od 1. září 2022

Iva Kutrová seznámila členy školské rady s novým zněním školního vzdělávacího programu nazvaného ŠVP ZV – ZŠ s RVJ Liberec, Husova 142/44 – č. j. 30-08-2022 platného od 1. 9. 2022. Zcela se mění koncepce vzdělávací oblasti informační a komunikační technologie, která je nahrazena informatikou se zcela novým obsahem a časovou dotací – zařazení jedné hodiny týdně od 4. – 9. ročníku. Dochází i k úpravám školních očekávaných výstupů v jednotlivých vzdělávacích předmětech a k úpravám počtu hodin v učebním plánu. Je zařazen i učební plán pro bilingvní výuku v anglickém jazyce. Všichni členové školské rady obdrželi dokument s předstihem a měli možnost se k novému školnímu vzdělávacímu programu vyjádřit, případně vznést dotaz. Školská rada dokument projednala a všichni členové vyjádřili jednomyslný souhlas s tímto dokumentem.

2. Navýšení kapacity školy

Škola požádala o navýšení kapacity školy – z 540 žáků na 560 žáků, o navýšení počtu žáků ve školní družině na 165 žáků a o navýšení počtu strávníků ve školní jídelně na 560. Školská rada projednala a jednomyslně tyto návrhy schválila.

3. Různé

Ředitelka školy seznámila členy školské rady s aktuálním děním ve škole.  Informace o záměru města vytvořit parkovací místa v ul. Chelčického pro potřeby školy – kolmo k budově. Diskuse ke změně hodnocení – ze známkování na procentuální hodnocení – zejména pro žáky druhého stupně – členové se vyjádřili souhlasně.

V Liberci dne 23. června 2022                                                   Zapsala: Mgr. Iva Kutrová

Zápisy školské rady